June 6 Birthdays

1956 – Bjorn Borg   1935- Dalai Llama  1755 – Nathan Hale