July 18 Birthdays

1954 – Ricky Skaggs, 1918 – Nelson Mandela