July 2 Birthdays

1951 – Cheryl Ladd,  1929 – Imelda Marcos

1932 – Dave Thomas