March 24 Birthdays

1899 – Dorothy Stratton

1855 – Harry Houdini