July 21 Birthdays

1924 – Don Knotts “Barney Fife”,  1899 – Ernest Hemingway,  1957 – Jon Lovitz