November 1 Birthdays

1972 – Toni Collette, Jenny McCarthy,  1976 – Betsy Palmer

1935 – Gary Player  1960 – Fernando Valenzuela